Home

Hållbarhetsredovisning IFRS

 1. Ett viktigt steg är att International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation) har föreslagit att de ska ta på sig en aktiv roll i arbetet med att utarbeta en global standard för hållbarhetsredovisning.11, 12 IFRS Foundations föreslår att ett nytt organ - Sustainability Standards Board (SSB) - skapas för hållbarhetsredovisning liknande det som finns för.
 2. Svensk titel: Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer - En studie om noterade bolags redovisning Engelsk titel: Sustainability reporting in accordance with GRI's guidelines - A study of listed companies' accounting Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Johansson och Madelene Kamsula Handledare: Kjell Johansson Abstract Today's society puts a large focus on the environment and on.
 3. Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2017 vilket innebär att företag som idag saknar ett strukturerat hållbarhetsarbete bör se över detta i närtid
 4. Sustainability accounting (also known as social accounting, social and environmental accounting, corporate social reporting, corporate social responsibility reporting, or non-financial reporting) was originated about 20 years ago and is considered a subcategory of financial accounting that focuses on the disclosure of non-financial information about a firm's performance to external.
 5. 2016 (English) In: Advances and Challenges in Managerial Economics and Accounting, Vienna, 2016, p. 91-92 Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic) Abstract [en] Forest industrie hsave shares, bonds etc. on the public market place, use the International Financial Reporting Standards (IFRS), and for the accounting of the growing stock of their forests.
 6. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Lagen är, om inte annat föreskrivs i 2 §, tillämplig på sådana företag som avses i 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078)

Krav på hållbarhetsrapportering Deloitte Sverig

Home. Standards. A flexible framework for creating standalone sustainability or non-financial reports, or integrated ESG reports. Download the Standards. Translations of the Standards are available in many languages. Standards development. Stay informed about Standards projects and priorities. Sector program Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2018 - oktober 2019, lagts fram och godkänts. January 30, 2020. English. SAS Annual and Sustainability Report Fiscal Year 2019. At a Board meeting of SAS AB, the November 2018-October 2019 Annual and Sustainability Report for the SAS Group and its parent company SAS AB was. Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Climate change presents financial risk to the global economy. Financial markets need clear, comprehensive, high-quality information on the impacts of climate change. This includes the risks and opportunities presented by rising temperatures, climate-related policy, and emerging technologies. Hållbarhetsredovisning - Mazars - Sverige. Hållbart företagande handlar om att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Vi kan hjälpa till med rådgivning och konsultationer i arbetet med hållbarhetsredovisning samt med granskning och upprättandet av hållbarhetsrapporter. Ett företag är en del av samhället. Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, flygbranschen, flygbolag, hållbarhet, kvalité . Abstract Title: Sustainability reporting in the airline industry - a study on the quality of the airlines' sustainability reports Background and problem discussion: Society's increased concern about environmental pollution, the greenhouse effect, climate change and human rights violations have inspired.

Sustainability accounting - Wikipedi

Dagens hållbarhetsredovisning består mestadels av upplysningar som inte påverkar några finansiella rapporter. Om externaliteter redovisades skulle det hjälpa intressenter att bli medvetna om företags verkliga hållbarhet. Syftet med uppsatsen är att identifiera och beskriva sätt för företag att redovisa sin klimatpåverkan. Både generellt och i de finansiella rapporterna. En. En fullständig hållbarhetsredovisning har upprättats av bolaget. I denna finns inkluderat vår fullständiga bestyrkanderapport. Vår slutsats från utförd granskning är att det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de i den fullständiga bestyrkanderapporten angivna. Corporate Governance Report 2015. Report. Focus Area Reports 2015. CR in the Joint Venture between Tele2 and KT. 2014. Annual report 2014. Press release

H&M-gruppens hållbarhetsredovisning, Sustainability Performance Report 2020 publiceras idag på hmgroup.com. I mars öppnades H&M online i Qatar via franchise och H&M har även lanserats framgångsrikt på e-handelsplattformen Zalora i Indonesien. I april fortsätter lanseringen av H&M på Zalora i Filippinerna, Malaysia och Singapore Title: Års- och hållbarhetsredovisning 2019, Author: Wästbygg Gruppen AB, Name: Års- och hållbarhetsredovisning 2019, Length: 110 pages, Page: 59, Published: 2020-04-02 . Search and overview. Års- och hållbarhetsredovisning 2017. EN. Huvudmeny. Inledning. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse och räkenskaper; Detta är Essity; Våra styrkor ; Året i korthet; Vd-ord; Essity varumärket och våra initiativ; Strategi. Externa trender och drivkrafter; Risker, omvärldsdialog och väsentlighetsanalys; Strategiska ramverket; Våra mål. Skapa ökat värde för aktieägarna.

En ny global standard för företags hållbarhetsredovisning förbereds av Iosco, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Med ambitionen att hållbarhetskomplettera den finansiella redovisningen enligt den internationella standarden IFRS är nu finansmarknaden på väg att ta fram en global standard för. Title: Prevas års- och hållbarhetsredovisning 2019, Author: Prevas, Name: Prevas års- och hållbarhetsredovisning 2019, Length: 107 pages, Page: 45, Published: 2020-04-21 . Search and overview. IFRS, US GAAP, foreign-private issuers. 10. The Relation Between Expected Returns, Realized Returns, and Firm Risk Characteristics* Number of pages: 47 Posted: 12 Jun 2009 Last Revised: 30 Nov 2011. Christine Botosan, Marlene Plumlee and He Jennifer Wen. Financial Accounting Standards Board, University of Utah - School of Accounting and University of Missouri-St. Louis Downloads 932 (29,541.

Period Rapporter; Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2020: Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (PDF . H&M - Mode, barnkläder & inredning online H&M S . Årsredovisning 2020 2020 var ett intensivt, utmanande och framgångsrikt år för Volati. Året har präglats av den globala coronapandemin där vår främsta prioritering var medarbetarnas hälsa och säkerhet, samtidigt som. Beckers is a leading worldwide supplier of industrial coatings and the global market leader of coil coatings. We are focused on developing sustainable coatings - our vision is to become the most sustainable industrial coatings company in the world

DARE CARE SIMPLIFY OUR VALUES Telia Company AB (publ) Mailing address: 169 94 Solna, Sweden Visiting address: Stjärntorget 1, Solna Corporate Reg. No.: 556103-4249 Registered office: Stockhol Don't have an account? Sign up no Abstract. This chapter presents what the book is about, namely financial accounting and management control and how these two information systems are related as well as how their objectives conflict. The objective of financial accounting is to give owners and funders uniform and comparable information of the company's value creation - IFRS / IFRS for SMEs. Aktivitet NSRS, den kommande nordiska standarden för hållbarhetsredovisning i små- och medelstora företag är en av de viktiga ämnena på dagens NAF-konferens Likt av Hans Christian Ellefsen. Dette blir spennende! #IFRS Likt av Hans Christian.

Magnus Fahleryd - Mazars - Sverige

princibaserade standarder, regelbaserade standarder, finansiell redovisning, hållbarhetsredovisning, IFRS, GRI National Category Business Administration Identifiers URN: urn:nbn:se:hig:diva-23517 OAI: oai:DiVA.org:hig-23517 DiVA, id: diva2:1071550 Subject / course Business administration Educational program Business administration Supervisors Hartwig, Fredrik. University of Gävle, Faculty of. IFRS 9 Finansiella instrument omfattar nya utgångspunkter för klassificering och värdering av finansiella instrument. Standarden träder i kraft första januari 2018 men Folksam kommer att använ- da möjligheten att samordna tillämpningen av IFRS 9 och IFRS 17, vilket möjliggörs av det tillägg till IFRS 4 som IASB har gett ut. Under 2017 har Folksam analyserat effekterna av IFRS 15. Page 1 The University of Gävle does not accept cheating in any form. Plagiarism is a form of cheating, which means that you imitate or copy someone else' Financial Reporting Standards (IFRS). Stockholm Exergis hållbarhetsredovisning upprättas sedan 2014 enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhets redovisning med redovisningsalternativ Electric Utilities Sector Disclosures. Stockholm Exergi hållbarhetsrapporterar enligt kraven i Årsredovisningslagen. Hållbarhetsredovis- ningens omfattning definieras av GRI-index. Nyckeltal enligt IFRS 2020 2019 Intäkter1 076,4 817,9 Mkr Rörelseresultat Mkr 37,3 42,5 Resultat per aktie kr 0:24 0:32 Definitioner, se sidan 16. 2019 års siffror är omräknade utifrån förändrade redovisningsprinciper gällande redovisning av IFRS 16 Leasingavtal och IFRS 10 Koncernredo-visning

The International Financial Repoerting Standards (IFRS) as

 1. Atlas Copco AB:s hållbarhetsredovisning 139 Två år i sammandrag 140 Kontaktuppgifter 141 INNEHÅLL Markerat med blått Den reviderade årsredovisningen och koncernredovisningen finns på sidorna 11-39, 44-48 och 51-124. Bolagsstyrningsrapporten som granskats av revisorerna finns på sidorna 51-59. Markerat med lila Hållbarhetsinformationen som har granskats översiktligt av.
 2. hållbarhetsredovisning som även utgör ICA Gruppen ABs (publ) lag­ stadgade hållbarhetsrapport. Hållbarhetsredovisningen är översiktligt granskad av bolagets revisorer. Det här är ICA Gruppen Året i korthet 3 F VD­ord 5 Vision och affärsmodell 7 F H Strategi och mål 10 F H Hållbarhet 20 H Utveckling 2019 31 F Koncernens utveckling 32 F ICA Sverige 35 F Rimi Baltic 39 F Apotek.
 3. Atlas Copco AB:s hållbarhetsredovisning 141 Mål och utfall 142 Tre år i sammandrag 143 Kontaktuppgifter 144 INNEHÅLL Den reviderade årsredovisningen och koncernredovisningen finns på sidorna 13-39, 44-48 och 62-125. Bolagsstyrningsrapporten som granskats av revisorerna finns på sidorna 51-61. Hållbarhetsinformation som har granskats översiktligt av revisorerna finns på.
 4. Green Cargo års- och hållbarhetsredovisning 2007 Å rs - o c h å lba h et dov is ng 2 0 7 O m s i fr o å n d e t g g ar, k om f ramt i d e n m e n f r a ö a lt o m mä n i sk r a m va ri t med på re s a n m o t G e n C g s fram gå . VD har ordet 2 Omvärld 9 Erbjudande 20 Förvaltningsberättelse Om Green Cargo 33 Våra intressenter 36 Så styr vi Green Cargo 38 Styrelse 40 Ledning 42.
 5. Vår expertis Hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsrapportering enligt nya krav i ÅRL . De nya lagkraven om obligatorisk hållbarhetsrapportering gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 31/12 2016 och omfattar större företag. Detta innebär att för de flesta stora företag ska informationen lämnas första gången i bokslut för räkenskapsår 2017 men för att det ska finnas.

Årsredovisningslag (1995:1554) Svensk författningssamling

 1. Kanton är en helhetsleverantör inom finansiell rapportering och erbjuder rådgivning utifrån såväl rapporteringskrav och redovisningsfrågor som en mer analytisk och kommunikativ presentation av bolagets verksamhet och värdeskapande i delårsrapporter och årsredovisningar. Vi hjälper våra kunder i hela eller delar av processen utifrån era specifika behov och förutsättningar
 2. Electrolux shapes living for the better by reinventing taste, care and wellbeing experiences, making life more enjoyable and sustainable for millions of people. As a leading global appliance company, we place the consumer at the heart of everything we do. Through our brands, including Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse and Zanussi, we sell more than 60 million household and.
 3. IFRS är ett mycket stort regelverk och omfattar drygt 4000 sidor med ungefär 3000 möjliga tilläggsupplysningar. Våra specialister stöttar koncerner och företag som tillämpar IFRS. Vi hjälper även dig som vill gå över till att redovisa enligt IFRS. Redovisa enligt IFRS för första gånge
 4. PEAB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 1 2019 i korthet Finansiella 2019 2018 2017 mål Nettoomsättning, Mkr 54 008 52 233 49 981 Rörelseresultat, Mkr 2 568 2 573 2 418 Rörelsemarginal, % 4,8 4,9 4,8 Resultat före skatt, Mkr 2 510 2 518 2 458 Årets resultat, Mkr 2 092 2 100 2 067 Resultat per aktie, kr 7,09 7,12 7,01 Utdelning per aktie, kr 1) - 4,20 4,00 > 50% Räntabilitet på.
 5. IFRS bygger hållbarhetsredovisning enligt GRI på jämförbarhet, verifierbarhet, läglighet i tid och förståelse. GRI ger därtill ut specifika riktlinjer redovisning av företagets sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan (GRI, u.å, a). Organisationen har även fyra principer för redovisningens innehåll. Dessa är intressenthänsyn, väsentlighet, hållbarhetssammanhang och.
 6. The main differences that IFRS 9 entails is how the financial assets are classified and how impairment is applied. The new impairment model is based on expected credit losses, unlike the predecessor in IAS 39, where impairment only were applied as a result of an actual loss event. This study shows that the new classification categories under IFRS 9 led to a decrease in the reported value of.

Home [www.globalreporting.org

Duni Årsredovisning 2019. Års- och hållbarhets­redovisning 2019. T ema 2019. Upplev. Kund­fo­kus och mil­jö­an­pass­ning är idag själv­klar­he­ter för Duni Group. Nu upp­da­te­rar vi vad vi menar med att skapa Good­food­mood®. Om det inte är håll­bart är det inte Good­food­mood. Ett år in i vår stra­te­gi med. Årsredovisningar. Årsredovisning 2020 (pdf) Årsredovisning 2019 (pdf) Årsredovisning 2018 (pdf) Årsredovisning 2017 (pdf) Årsredovisning 2016 (pdf) Årsredovisning 2015 (pdf) Årsredovisning 2014 (pdf) Årsredovisning 2013 (pdf International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 58 - 67 och håbll arhetsrapporten på sdi orna 8 - 11, 22 - 23, 28 - 31, 33 - 37 och 54 - 57. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis ­ ningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi til Finansiering. Koncernens räntebärande bruttolåneskuld uppgick vid årets slut till 36 716 (33 822) MSEK. Löptiden var 3,9 (3,4) år. Nettolåneskulden uppgick vid årets slut till 35 361 (29 478) MSEK. Nettokassaflödet ökade nettolåneskulden med 3 784 MSEK. Marknadsvärdering av pensionstillgångar samt uppdateringar av de antaganden och.

information i Vattenfalls Års- och hållbarhetsredovisning 2015. Det beror på att brunkolsverksamheten har avyttrats och rapporteras som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. 2 Värdet avser kvarvarande verksamheter. 3 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster. 1 Årets resultat hänförbart till ägare till moderbolaget Hållbarhetsredovisning inom den svenska konfektionsindustrin En kvalitativ studie avseende jämförbarheten av hållsbarhetsredovisningen av mänskliga rättigheter inom den svenska konfektionsindustrin under en femårsperiod enligt regelverket GRI Kandidatexamen i Redovisning Ebba Olsson - 941110 Felicia Sjödin - 930813 26 juni 2017 Kandidatuppsats Vårterminen 2017 Företagsekonomiska. Grunden till Hållbarhetsredovisning. Denna onlinekurs kommer att ge dig en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor i ett företagsperspektiv. Få grunder i hur hållbarhet blir en naturlig del av ditt arbete. Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Företagsekonom Redovisningskonsult. Välj plats & datum Hållbarhetsredovisning 2016. Sök Huvudmeny Dela den här sidan Skriv ut sida; Grafverktyg; Downloads; Dela den här sidan. Dela på Facebook; Dela på Twitter; Dela på Google Plus ; Dela på LinkedIn; Dela på Email; Huvudmeny. Sök. Inledning. SCA i korthet; Året i korthet; Vd-ord; En värld i förändring; SCAs strategi; Mål. Skapa ökat värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt. Bruttoresultat exkl. IFRS 16 19 038 28 022 Rörelseresultat -1 128 2 690 Rörelsemarginal, % -2,8 4,9 Rörelseresultat exkl. IFRS 16 -1 426 2 371 Rörelsemarginal, %, exkl. IFRS 16 -3,6 4,3 Finansnetto -261 -186 Finansnetto, exkl. IFRS 16 -55 47 Resultat efter finansiella poster -1 389 2 504 Resultat efter fin. poster, exkl. IFRS 16 -1 481 2 41

standard för hållbarhetsredovisning genom att vara drivande inom Iosco, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, där FI leder en arbets-grupp med fokus på hållbar finans. Som ett led i att utveckla en tankeram kring hållbarhetsredovisning har FI upp-dragit åt Torkel Strömsten att skriva följande rapport. Torkel är associate pro- fessor på institutionen för. PEAB Annual Report 2019. Års- och hållbarhetsredovisning 2019. Samhällsbyggare med lokalt engagemang. Tromsøbadet. Troms ø. Fyra samverkande affärs-områden ger långsiktig tillväxt. Efter ett 2019 som präg­la­des av sta­bil ut­veck­ling gick vi in i 2020 med en väl­fylld or­der­stock upp­gå­en­de till 42,5 mil­jar­der. H&M announces a collaboration with the L.A.-based women's brand Brock Collection. The focus is on. 20 May, 2021. Surf's Up! H&M heads to the beach with a more sustainable Kids collection. This summer, H&M is making waves with a surf-inspired, more sustainable collection featuring sandals made

Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra redovisningsstandarderna IFRS och GRI samt granska och analysera i vilken utsträckning de är principbaserade. Studien syftade även till att undersöka i vilken utsträckning standarderna är regelbaserade. Metod: Denna studie utgår från en hermeneutiks vetenskapstradition med en deduktiv ansats och en kvalitativ metod. Studiens empiriska. IFRS 15 steg 5: Redovisa intäkter när eller om prestations­åtagandet uppfylls. 27 december, 2015 Eva Törning. Enligt IFRS 15 ska ett företag redovisa intäkter när eller om företaget överför utlovade varor eller tjänster till en kund. En överföring uppstår när kunden får kontroll över varan eller tjänsten * Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15. PEAB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 Finansiella 2018 2017 2016 mål Nettoomsättning, Mkr 52 233 49 981 46 054 Rörelseresultat, Mkr 2 573 2 418 2 044 Rörelsemarginal, % 4,9 4,8 4,4 Resultat före skatt, Mkr 2 518 2 458 1 996 Årets resultat, Mkr 2 100 2 067 1 685 Resultat per aktie, kr 7,12 7,01 5,71 Utdelning per aktie, kr 1) 4,20 4,00 3,60. Års- och hållbarhetsredovisning 2006 Innehåll VD har ordet 6 Omvärld 10 Erbjudande 20 Förvaltningsberättelse Om Green Cargo 35 Våra intressenter 36 Så styr vi Green Cargo 38 Styrelse 40 Ledning 41 Måltavlan 44 Säkerhet 46 Medarbetare 47 Samhälle 48 Miljö 49 Kund 51 Finans 52 Risker och riskhantering 56 Framtidsutsikter och vinstdisposition 58 Resultaträkningar 59 Balansräkningar.

Omräkningen har skett på grund av nya redovisningsregler (IFRS 9 och 15) från och med 2018. Se koncernens Not 4. 14. 14 VATTENFALLS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018 Rapport över koncernens totalresultat Jan-mar Jan-mar Helår Senaste 12 Belopp i MSEK 2018 2017 2017 månaderna Periodens resultat 4 158 3 829 1 9 484 1 9 813 Övrigt totalresultat Poster som kommer att omklassificeras till. Års- och hållbarhetsredovisning 2018 Året i korthet 1 Bilprovningen på två minuter 2 Vd- och ordförandeord 4 Fordonsbesiktningsmarknaden 7 Erbjudande till kunden 8 Hållbar utveckling 12 Väsentlighetsanalys 14 Etik och oberoende 15 Hållbarhetsstyrning 16 Intressentdialog 17 Ökad trafiksäkerhet 18 Attraktiv arbetsgivare 22 Minskad miljöpåverkan 26 Om hållbarhetsredovisningen 30 GRI. MARINA Alexandra Gabriela, 2019. Ifrs For Smes: Cultural Dimensions On Accounting In Central And Eastern Europe Countries, Revista Economica, Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences, vol. 71(4), pages 72-85, December. Aziz Jaafar & Lynn Hodgkinson & Mao-Feng Kao, 2019

Annual Reports - SA

Förslag till ändringar i lagen om straff för

Den 30 april 2021 publicerade IFRS Foundations förvaltare ett förslag om att ändra stiftelsens stadgar. Syftet är att möjliggöra skapandet av en systerorganisation till International Accounting Standards Board (IASB) vid namn International Sustainability Standards Board (ISSB). Ändringarna i förslaget handlar främst om tillägg till stadgarna avseende en sådan nämnd Essity Års- och hållbarhetsredovisning 2020 Bolagsstyrning 53. Årsstämman Essity höll årsstämma i Stockholm torsdagen den 2 april 2020. Vid årsstämman valdes styrelse i bolaget. Vidare beslutades - i enlighet med styrelsens förslag - att avvakta med beslut om utdelning för år 2019 med hänvisning till osäkerheten kring effek - terna av covid-19-pandemin. Slutligen. SAS ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019/2020 SAS redovisar finansiell- och hållbarhetsinformation i en gemensam . rapport: SAS års- och hållbarhetsredovisning 2019/2020. SAS lagstadgade årsredovisning omfattar förvaltningsberättelsen på sidan 29-62 samt de finansiella rapporterna på sidan 63-109. Hållbarhetsrapporteringen ha Icke IFRS-mått. Beskrivning. Orsak till användning av måttet. Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE. Ackumulerad avkastning på sysselsatt kapital beräknas som 12 månaders rullande rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar/EBITA i procent av ett genomsnitt av de fem senaste kvartalens. *IFRS om inget annat anges) Finansiering. De svenska landanslutningarna kostade drygt 3 miljarder kronor att bygga och finansierades genom lån i Riksgälden. Den löpande driften finansieras också genom upplåning hos Riksgälden. Lånen ska amorteras med hjälp av medel som Öresundsbron genererar. Ägarna gjorde sitt första uttag ur konsortiet under 2018. Svedab lånebehov kommer då att.

hållbarhetsredovisning uppfyller Årsredovisningslagen i så stor utsträckning som möjligt. AP-fonderna rapporterar löpande om vad som sker i verksamheten på sina respektive webbplatser. AP-fonderna strävar efter att bidra till en standardiserad utveckling av för AP-fonderna relevant redovisning såväl ekonomisk redovisning som hållbarhetsredovisning. Ekonomisk redovisning Enligt AP. rapporter enligt IFRS 111 Finansiella nyckeltal 112 Kvartalsöversikt 113 GRI-index 114 Femårsöversikt 116 Den legala årsredovisningen omfattar sidorna 14-31, 52-64, 69-70 samt 74-107. Humanas lagstadgade hållbarhetsrapport omfattar sidorna 14-31, 64 samt 69-70. Humana upprättar även hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, alternativ Core, vars omfattning definieras på.

Kristina Ahlstrand - Mazars - Sverige

Task Force on Climate-Related Financial Disclosure

Års- och hållbarhetsredovisning 2017 för Vattenfall AB (publ) är avlämnad av styrelsen och beskriver bolagets övergri-pande mål och strategier samt årets resultat. Förvaltnings-berättelse och räkenskaper återfinns på sidorna 2-5, 8-11, 62-155 och är granskad av våra revisorer. Sidorna 10-15 60th IFRS Technical Committee meeting - meeting papers; ASCG submits comment letter on the ED/2017/2; ESMA launches field test of the European Single Electronic Format (ESEF) EFRAG requests evidence on equity investments and and possible effects of IFRS 9; European Commission publishes Feedback Statement on ESA-Consultation ; EFRAG consultation regarding PiR of IFRS 13; 60th IFRS Technical. Hållbarhetsredovisning är frivillig och det finns flertalet organisationer som tagit fram principer och riktlinjer till företagen. En av de större organisationerna är Global Reporting Initiative (GRI) som tagit fram ett ramverk för hållbarhetsredovisning. Standardupplysningar utgör en del av ramverket, organisationen kan välja att rapportera standardupplysningarna på tre olika.

Håkan Sten - Mazars - Sverige

Hållbarhetsredovisning - Mazars - Sverig

Hållbarhetsredovisning i stålbranschen: Att börja hållbarhetsredovisa med intressenternas behov i fokus 2012 Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE credits Student thesis . Abstract [en] Background: Following an increased awareness concerning social and environmental aspectsin society, more enterprises establish sustainability reports in order. Från och med den 1 december 2016 gäller reglerna om hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy. Implementering av lagstiftningen sker i 6 kap. ÅRL. De nya reglerna om hållbarhetsrapport ska tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016 I tabellen kan du se när vi senast måste ha din årsredovisning: Räkenskapsårets slut. Årsredovisningen ska ha kommit in senast. 31 juli 2020. Måndagen 1 mars 2021. 31 augusti 2020. Onsdag 31 mars 2021. 30 september 2020. Fredag 30 april 2021

En hållbarhetsredovisning kan ha många namn, t.ex. miljöredovisning, social redovisning, Corporate Social Responsibility (CSR)-redovisning, ansvarsredovisning eller triple bottom line-redovisning. En hållbarhetsredovisning kan publiceras på olika sätt. Hållbarhetsrapport: Den formella rapporten som ska upprättas i enlighet med 6 kap. ÅRL Övergång till IFRS Lantmännen tillämpar IFRS (International Financial Reporting Standards) från 2010. Jämförande siffror för åren 2001-2008 har inte räknats om enligt IFRS regelverk. En mer detaljerad beskrivning av effekterna av övergången till IFRS på resultat- och balansräkning 2009 återfinns i Not 33 på sid 121-123

M15. Revisionsberättelse - SCA Årsredovisning 201

Reports and presentations - Tele

H & M Hennes & Mauritz AB Tremånadersrapport - H&M Grou

Års- och hållbarhetsredovisning 2019 by Wästbygg Gruppen

Års- och hållbarhetsredovisning 2017 - reports

Affärsrådgivning. På Grant Thornton erbjuder vi strategisk rådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. Hos oss får du helhetsrådgivning av vårt samlade tjänsteutbud tillsammans med specialister inom våra affärsområden Ett flertal projekt inom området redovisningsval fokuserar på implementering av nya redovisningsstandarder, t ex International Financial Reporting Standards (IFRS) och Integrated Reporting Framework (IIRC). Andra forskningsprojekt inom sektionen fokuserar på redovisningsval i kontexter med hög osäkerhet samt den roll som revisionen har på redovisningens kvalitet AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019/20 tis, okt 27, 2020 08:00 CET. Verksamhetsåret 2019/20 kan delas in i två perioder. Tiden före, och tiden under, coronapandemin. I den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen som publiceras idag beskriver AcadeMedia hur hela organisationen i mars 2020 snabbt ställde om för att göra sitt yttersta både för att. Externredovisning III. 7,5 HP. I kursen behandlas olika redovisningsteorier. De internationella standarderna IFRS gås igenom och tillämpas i samband med upprättandet av koncernbokslut. Dessutom belyses redovisningens roll i det privata näringslivet. Därutöver behandlas hållbarhetsredovisning

Ny global standard för hållbarhetsredovisning på gång

Securitas års- och hållbarhetsredovisning 2019 3 2019 PÅ TVÅ MINUTER. TILLVÄXT OCH INVESTERINGAR Vi arbetar ständigt för att erbjuda hög kvalitet och mervärde för våra kunder. Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent under 2019. Försäljningen av säkerhetslösningar och elektro-nisk säkerhet växte med 10 procent och utgör nu 21 procent av vår totala försäljning. En hållbarhetsredovisning ska inte förväxlas med en hållbarhetsrapport. En hållbarhetsrapport är särskilt reglerad i Årsredovisningslagen. Krav på att upprätta hållbarhetsrapport omfattar de större bolagen enligt 6 kap 10 § i ÅRL. Något krav på hållbarhetsupplysningar finns inte i K2-regelverket. En hållbarhetsrapport kan upprättas frivilligt av bolaget oavsett tillämpat. Mat och hälsa i centrum Kärnan i ICA Gruppens verksamhet är handel med dagligvaror. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet

Madeleine Bratt - Mazars - Sverige

Prevas års- och hållbarhetsredovisning 2019 by Prevas - Issu

Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 1 Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 2019 i korthet Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Vd ha r ordet Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Verks amhetsstyrning Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Hållb arhetsstyrning Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Kunde r Willhem års- och. ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020. Skogen med dess tillgångar är vår kärnverksamhet. Fokus är på skogsskötsel, försäljning av produkter från skogen och utveckling . av skogens övriga värden, till exempel upplåtelser för vindkraft, jakt, fiske- och naturupplevelser. Sveaskogs verksamhet består också av markaffärer. Våra huvudsakliga produkter är sågtimmer, massaved och. Momentet innehåller även avsnitt om etik och hållbarhetsredovisning. Noterade bolag ska tillämpa IFRS-reglerna i koncernredovisningen i Sverige, andra EU-länder samt ett stort antal andra länder. IAS/IFRS-kan även tillämpas frivilligt i onoterade bolag i Sverige och ett stort antal andra länder. Förväntade studieresultat Efter avklarat moment ska den studerande kunna: tillämpa IFRS. Katarina kommer under sin presentation berätta mer om deras erfarenheter att arbeta fram en framgångsrik hållbarhetsredovisning i praktiken. Katarina Hogfeldt-Forsberg, miljöutvecklare, Mälarenergi AB: 16:40: Redovisningsdagen enligt IFRS avsluta KEY RATIOS 2017 2016 2015 2014 2013 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 Number of properties 405 431 415 408 402 405 402 399 432 Lettable area, 000 sq.m. 2,900 2,943 2,872 2,792 2,624 2,900 2,873 2,840 2,96

1) Påverkan IFRS 16 fr o m 2019. 1) Exklusive jämförelsestörande poster. 1) Styrelsens förslag. Femårsöversikt Fullständig femårsöversikt se sid 116 Nettoomsättning, MSEK Operativt kassaflöde, MSEK Rörelseresultat, MSEK och rörelsemarginal, % Andelen förnybar el i produktion och egna butiker, % Avkastning på operativt kapital, Svenska bolag bra på hållbarhetsredovisning. Även om vi tappar några placeringar ligger Sverige i topiktet när det gäller hållbarhetsredovisning visar KPMG:s rapport. 23 oktober, 2017 Kent Olofsson Redovisning. Sverige ligger långt över det globala snittet när det gäller att nämna FN:s hållbarhetsmål i sina redovisningar, men samtidigt halkar vi efter i att rapportera om. IFRS 16 4,9 % EBITA-marginal justerad 4770 MSEK netto-omsättning 4 % ökad netto-omsättning Team Olivias nettoomsättning ökade med 4 procent, varav 3 procent var organisk. I Sverige var efterfrågan på LSS- boenden hög och innebar att vi ökade antalet omsorgsboenden och vi stärkte också vår position inom personlig assistans. I Danmark och i Norge ökade försäljningen. Team Olivias. AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019/20 (Cision) 763 millioner exklusive IFRS 16 Nettoresultat: 431 miljoner. För mer information, kontakta: Hanna Clausén, IR kontakt Telefon: +46 8 794 42 62 E-post: hanna.clausen@academedia.se. Om AcadeMedia AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 f örskolor.

 • ICard seriös.
 • Exodus staking calculator.
 • Internet of Energy.
 • BAPS WhatsApp group link.
 • Verteilung Bitcoin Wallets.
 • Barclays Premier League.
 • Casino World reviews.
 • Pink recycling bin.
 • Best Reversal indicator forex factory.
 • Trade Republic Daytrading.
 • Pide Den Haag.
 • Lazy RDP.
 • Ålandsbanken jobb.
 • Investment Banking jobs London entry level.
 • Emoji slider Instagram Story.
 • Facebook has introduced response area, intending to evolve search beyond the keyword..
 • Teknikföretagen väst.
 • Steam Cards kaufen.
 • International trade and investment.
 • WooCommerce Zahlungsarten Plugin.
 • NPV Excel template.
 • Geerbtes Haus verkaufen Steuer Luxemburg.
 • Manny exchange Rate.
 • Shell Wasserstoff Aktie.
 • Obligatorische Kapitalmaßnahme.
 • Bakkt investor presentation.
 • EZB Referenzkurse 2021.
 • Lodjursjakt 2021 Kronoberg.
 • Rekt Bedeutung.
 • BSC MetaMask.
 • Binance bank transfer weekend.
 • Loom Network ICO.
 • Nike contact.
 • Crypto michaël youtube.
 • File exists nodejs.
 • Alphabet target price.
 • Welche Kryptowährung kaufen.
 • Microsoft CNG.
 • Cryptogram algemeen dagblad.
 • Circle so Review.
 • Nike By You Dunk Low.